Welcome Guest Login or Signup

powersharath
PROFILE   GALLERY   BLOGS   SCRAPBOOK   FRIENDS   FAVORITES   LYRICS   SMS   QUOTES   JOKES   POLLS   VIDEOS  
 
sharath

mem_normal OFFLINE
sharath chandra rao
Male
31 years old
kadapa
India

Profile Views: 232
[ 60 ] Referrals: 3

JOB: Student
SMOKE: No
DRINK: No
RELIGION: Hindu
ORIENTATION: Gay
DATING STATUS: Single
BODY TYPE: Slim/Slender
LANGUAGE: Eng/Hindi
EDUCATION: Some College
PETS: I Like Them At The Zoos
LIVING: Alone
MEMBER SINCE: 14/09/2007
STAR SIGN: Capricorn
LAST LOGIN: 29/09/2007 06:22:51
MY RATING: 0.00
Full Name: sharath chandra rao

No gifts received yet.

chatting,playing games , watching tv

Gharshana,Raghavan.

melody , beat sonsOnly my friends can see my activity feed.Displaying 5 out of 17 comments
15/11/2008 06:49:54
HAPPY BIRTHDAYSCRAPBOOK

15/11/2008 06:49:34
HISCRAPBOOK

15/11/2008 06:49:25
•.¸(..'•.¸ ¸.•'..) ¸.•'..)
«..'•.¸.¤ SwEEtEsT ¤.¸.•'..»
(¸.•'..(¸.•'.. ..'•.¸)..' •.¸)
*..¨)
¸.•..¸.•*..¨) ¸.•*¨)
(¸.•.. (¸.•.. *(..'•.¸(..'•.¸ ¸.•'..) ¸.•'..)
«..'•.¸.¤ CuTeSt ¤.¸.•'..»
(¸.•'..(¸.•'.. ..'•.¸)..' •.¸)
*..¨)
¸.•..¸.•*..¨) ¸.•*¨)
(¸.•.. (¸.•.. *(..'•.¸(..'•.¸ ¸.•'..) ¸.•'..)
«..'•.¸.¤ Lovable ¤.¸.•'..»
(¸.•'..(¸.•'.. ..'•.¸)..' •.¸)
¸.•..
*..¨)
(..'•.¸(..'•.¸ ¸.•'..) ¸.•'..)
«..'•.¸.¤ CHARMING ¤.¸.•'..»
(¸.•'..(¸.•'.. ..'•.¸)..' •.¸)
*..¨)
¸.•..¸.•*..¨) ¸.•*¨)
(¸.•.. (¸.•.. *(..'•.¸(..'•.¸ ¸.•'..) ¸.•'..)
«..'•.¸.¤ DECENT ¤.¸.•'..»
(¸.•'..(¸.•'.. ..'•.¸)..' •.¸)
*..¨)
¸.•..¸.•*..¨) ¸.•*¨)
(¸.•.. (¸.•.. *(..'•.¸(..'•.¸ ¸.•'..) ¸.•'..)
«..'•.¸.¤ NICE ¤.¸.•'..»
(¸.•'..(¸.•'.. ..'•.¸)..' •.¸)
*..¨)
¸.•..¸.•*..¨) ¸.•*¨)
(¸.•.. (¸.•.. *(..'•.¸(..'•.¸ ¸.•'..) ¸.•'..)
«..'•.¸.¤ CUTE ¤.¸.•'..»
(¸.•'..(¸.•'.. ..'•.¸)..' •.¸)


............................¶..¶¶..¶¶
..................¶¶¶¶............¶¶¶¶¶¶
..............¶¶................................¶¶
..........¶¶................¶¶....................¶¶
......¶¶................................................¶¶
....¶¶....................................................¶¶
....¶......................................................¶..¶
..¶................................¶..........................¶
..¶..........................¶¶¶¶............................¶
..¶........................¶¶..¶......................¶......¶
..¶....................¶¶¶¶¶¶..............¶¶¶¶........¶
..¶..................¶¶¶¶¶¶¶............¶¶....¶........¶
....¶................¶¶¶¶¶..¶..........¶¶¶¶¶¶......¶
....¶¶..............¶..........¶........¶¶¶¶¶¶......¶¶
......¶¶............¶........¶........¶¶¶¶..........¶
........¶............¶......¶..........¶..............¶
........¶............¶¶¶¶..................¶....¶¶
........¶¶..............................¶¶¶....¶
..........¶¶¶..............¶¶¶¶¶............¶
................¶¶¶..........¶¶..............¶¶
........................¶¶..........¶¶¶¶¶¶..
....................¶¶............¶¶..¶
..............¶¶¶¶................¶..¶¶
..................¶....¶¶..........¶......¶
........¶¶¶¶¶¶..¶..............¶....¶..
....¶¶......¶¶¶¶..¶............¶......¶¶¶¶¶¶¶
....¶¶............¶¶¶¶..........¶..¶¶..........¶¶
....¶....................¶¶¶¶¶¶¶¶..................¶
......¶¶..................¶......¶....................¶
........¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶......¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶"•♥´¨`♥•.¸¸.•♥´¨`♥•.¸¸.•♥´¨`♥•.¸¸.•♥
Åbøût Mè Whåt $høùld î Téll ¥øú Åbøût Mê Wëll ì Líkë Tø Plãÿ $pørts Håñgøüt Wîth ƒrîèñds Gø Tø Pårtìès $tûdÿ Åñd Dø $ûmthîñg Thåt Kééps Mè ßùsÿ.......•♥´¨`♥•.¸¸.•♥´¨`♥•.¸¸.•♥´¨`♥•.¸¸.•♥

_______00000000000_______00000000000
_____000000000000000__0000000000000000
___0000000000000000000000000_______00000
__00000000000000000000000000_________0000
_00000000000000000000000000000________0000
0000000000000000000000000000000000_____0000
00000000000000000000000000000000000___00000
000000000000000000000000000000000000_000000
_00000000000000000000000000000000000000000
__000000000000000000000000000000000000000
____00000000000000000000000000000000000
______0000000000000000000000000000000
_________00000000000000000000000000
____________000000000000000000000
______________0000000000000000
_________________0000000000
___________________000000
_____________________000
______________________0SCRAPBOOK

08/06/2008 11:37:18

hello..
SCRAPBOOK

03/10/2007 08:56:37
hi sharath dis is bharat how r u ???????SCRAPBOOK